Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Варварівка Полтавського району Полтавської області»

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Генеральний план села Варварівка Полтавського району Полтавської області»

 

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про СЕО, та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів управління. Визначення обсягу СЕО дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін.

Враховуючи вище вказане, надаємо інформацію про визначення обсягу СЕО проєкту містобудування «Генеральний план села Варварівка Полтавського району Полтавської області»

1) Замовник.

Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, с. Драбинівка, вул. Братів Кибкало, буд. 31, 39351.

Виконавець – ФОП Дронь М.С..

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проєктом «Генеральний план села Варварівка Полтавського району Полтавської області» вирішуються основні принципові питання планування території населеного пункту.

Генеральний план території села Варварівка Полтавського району Полтавської області, керуючись рішенням двадцять четвертої сесії Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області восьмого скликання від 30.05.2023 «Про надання дозволу на виготовлення генерального плану села Варварівка Полтавського району Полтавської області» на виконання вимог договору №010-24-ГП, розробляється ФОП Дронь М.С. на замовлення виконавчого комітету Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проєктів забудови територій населеного пункту, інвестиційних програм і проєктів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проєктів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проєктів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення надходження від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організація благоустрою населеного пункту тощо.

Вирішення стратегічної цілі щодо територіального розвитку населеного пункту передбачається шляхом проведення аналізу території з визначенням резервів територій та допустимих видів їх використання.

Попередній аналіз виконано на основі використання геоінформаційних систем та технологій. Для створення ГІС застосовувалася ліцензійна програма Digitals.

Після розробки затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та діяльність на села Варварівка Полтавського району Полтавської області.

Відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Генеральний  план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території населеного пункту.

При розробці генерального плану враховуються: «Схема планування території Полтавської області», інформація Публічної кадастрової карти.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем, наявних на території населеного пункту. Генеральним планом села Варварівка Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області розглядається можливість уточнення планувальної структури та забудови території населеного пункту з забезпеченням його перспективного розвитку.

Даних щодо радіоактивного забруднення території села немає. Видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, на території села немає. Несприятливі гідрометеорологічні явища (паводки, провали, зсуви) відсутні. 
Територія населеного пункту має сприятливі умови для будівництва і рівнинний рельєф. 

На території населеного пункту наявне підприємство IV класу шкідливості. Проєктними рішеннями генерального плану передбачено реконструювати частину виробничих територій під підприємство V класу шкідливості для забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних вимог.

Рельєф території села рівнинний і хвилястий (знаходиться в межах Полтавської рівнини) з ухилом до р.Кустолове.

Ґрунти – чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинккові, лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові, лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті середньосуглинкові ґрунти.

В суху пору року територія населеного пункту не затоплюється, заболоченість відсутня. 

За екологічними чинниками територія знаходиться у сприятливому середовищі, яке забезпечується відсутністю джерел забруднення та наявністю зелених насаджень.

В межах населеного пункту наявна водозабірна свердловина та водонапірна башта, які забезпечують населений пункту водопостачанням та розташовані на виробничих територіях. Проєктними рішеннями генерального плану передбачається розташування водозабірної свердловини та водонапірної башти за межами виробничих територій, а існуючі використувати для обслуговування підприємства.

Проєктними рішеннями передбачено не визначати місце під розміщення станції очищення стічних вод комунальної каналізації в межах населеного пункту. Каналізування території села буде відбуватися на очисні споруди населеного пункту села Богданівка. Враховуючи рельєф с.Варварівка, проєктом передбачено каналізування, по якому стоки напірними мережами доправляються до очисних споруд.

На території села діє одне визначене місце для поховань. Проєктними рішеннями передбачено поступове припинення поховань на діючому кладовищі. Подальше обслуговування населеного пункту передбачається на території проєктного кладовища села Варварівка, що розташоване на південь від межі с.Варварівка.

4) Ймовірні наслідки:

Ймовірні наслідки діяльності – генеральний план розроблений відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні», Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

а) Для довкілля, у тому числі для населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів та в процесі експлуатації вплив на водне середовище відсутній. Водопостачання – система господарсько-питного водопроводу. Каналізація – проєктна, централізована;

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

– акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом.

Об’єкти та території природно-заповідного фонду на території проєктування відсутні, отже вплив не передбачається.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природного середовища та збільшення його потенціалу за рахунок благоустрою територій зелених насаджень та організації паркових зон і зон відпочинку населення.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Генерального плану території, розділу «Оцінка екологічних умов просторового планування», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Драбинівську громаду за адресою: Драбинівська сільська рада, вул. Братів Кибкало, буд. 31, 39351 або на е-мail: sr-drabunivka@ukr протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Драбинівської громади: https://drabynivska-gromada.gov.ua/.

 

 

 

Т.в.о. голови сільської ради                                                             Г.ЛЕБЕДИН

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь