ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


ЗМІСТ

Розділ І. Загальні положення 

Розділ ІІ. Сесія ради 
Глава 1. Порядок скликання сесії 
Глава 2. Розпорядок роботи сесії 
Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради 
Глава 4. Чергові і позачергові сесії 
Глава 5. Порядок денний сесії 
Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради 
Глава 1. Виключна компетенція ради 
Глава 2. Робочі органи сесії 
Глава 3. Ведення пленарних засідань 
Глава 4. Порядок надання слова 
Глава 5. Організація розгляду питань 
Глава 6. Прийняття рішень 
Глава 7. Порядок голосування пропозицій 
Глава 8. Таємне голосування 
Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань 
Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради 
Глава 1. Депутати 
Глава 2. Депутатські групи та фракції 
Глава 3. Сільський голова, секретар ради та староста
Глава 4. Постійні комісії ради 
Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради 
Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради 

Розділ V. Формування виконавчих органів ради 
Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради 
Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради 

Розділ VI. Здійснення контролю 
Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради 
Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради 

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання.
Пропозиції і зауваження депутата 

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань 
Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням 
Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням 
Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови 
Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Розділ IX. Заключні положення 
Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 
Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1.
1.    Драбинівська сільська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Драбинівську сільську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2.    Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

3.    Рада має гербову печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням
Припинення юридичної особи – сільської ради (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням сесії сільської ради у випадках визначених чинним законодавством. 
Передача активів сільської ради для іншої неприбуткової організації або зарахування їх до доходу місцевого бюджету здійснюється за рішенням сесії сільської ради під час проведення процедури припинення юридичної особи. 
Забороняється здійснювати розподіл отриманого доходу (прибутку) або їх частини серед засновників відділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 2.
Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.
Робота ради та її діловодство ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

Стаття 4.
Відкритість та гласність роботи ради, її президії, постійних та інших комісій може реалізовуватися шляхом публікації пленарних засідань ради та її рішень, рішень робочих органів ради в газеті «Світлиця», на офіційному сайті ради, на дошці оголошень ради або в інший визначений радою спосіб.
Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

1.    У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

2.    На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, на визначених для них місцях.

3.    Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.
4.    Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданнях ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.

5.    Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

6.    Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

Стаття 5.
1.    За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2.    На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3.    Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 6.
Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7.
Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

Стаття 8.
На будинку, де працюють ради та їх виконавчі комітети, постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади (у разі наявності).

Стаття 9.
Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 10.
1.    Рада проводить свою роботу сесійно.
2.    Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями. У разі необхідності сесії Ради можуть складатися з двох та більше пленарних засідань.
3.    Постійна комісія або  робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради.

Стаття 11.
1.    Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.    У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

Стаття 12.
Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13.
1.    У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 до 11.50, з12.10 до 14.00, з 15.00 до 18.00, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

2.    Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії .

3.    Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1 цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії .

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.
Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Драбинівського сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного Драбинівського сільського голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового скликання.

Стаття 15.
Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16.
1.    Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний сільський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради (далі – робоча група).

2.    Робоча група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

3.    Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

4.    Про проведену роботу робоча група готує інформацію на першу сесію ради.

5.    До порядку денного першої сесiї Ради мають бути включені такi питання: 
-    інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів 
  Ради та Драбинівського сільського голови;
-    про обрання секретаря Ради.

6.    Рада до утворення постійних депутатських комісій проводить засідання з таким порядком денним:    
-    обрання лічильної комісії;
-    обрання секретаріату сесії;
-    інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;
-    обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій;
-    утворення постійних комісій Ради та затвердження їх складу;
-    обрання голів постійних комісій Ради.
Згадана вище частина порядку денного першої сесії Ради нового скликання не потребує обговорення. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

Стаття 17.
Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії .

Стаття 18.
1.    Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії , який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського голови.

2.    До визнання повноважень депутатів як членів ради, новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії , обрання робочих органів сесії .

3.    З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

4.    У разі, якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії , рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 19.
1.    На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

2.    Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

Стаття 20.
1.    Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:
1)     інформація голови територіальної виборчої комісії ;
2)    обрання лічильної комісії ;
3)    обрання секретаріату сесії ;
4)    інформація робочої групи, відповіді на запитання;
5)    доповідь сільського голови попереднього скликання про стан справ у селі;
6)    обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;
7)    утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;
8)    обрання голів постійних комісій ради.
Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

2.    Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 21.
Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:
•    сільським головою;
•    секретарем ради;
•    однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;
•    виконавчим комітетом ради;
•    постійною комісією ради;

Стаття 22.
1.    Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2.    Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково вивішується на дошку оголошень, публікується на її офіційному веб-сайті, направляється депутатам на їх власні електронні адреси .

Стаття 23.
1.    Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

2.    Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії .

3.    Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

4.    Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації .

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 24.
1.    Проект порядку денного формується апаратом ради або Драбинівським сільським голова на основі:
1) плану роботи ради;
2) пропозицій секретаря ради;
3) пропозицій депутатів ради;
4) пропозицій постійних та інших комісій ради;
5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;
6) пропозицій виконавчого комітету;
7) пропозицій старост.
8) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку місцевої ініціативи
 або електронної петиції.

2.    Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

Стаття 25.
Всі питання, включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Стаття 26.
1.    До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

2.    До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

3.    Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

4.    Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 27.
1.    Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому радою більшістю голосів присутніх депутатів.

2.    Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

Стаття 28.
1.    Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

2.    При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 29.
Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії . У разі не утворення апарату ради, його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради.

Стаття 30.
Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. старостами. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


Стаття 31.
Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки даних рішень.

Стаття 32.
1.    Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:
-    підпис виконавця, який готував проект рішення;
-    підписи осіб, які погоджували даний проект рішення.

2.    До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із місцевого бюджету та відчуженням комунального майна.

Стаття 33.
1.    Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії, постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення, крім випадків, передбачених статтею 26 цього Регламенту.
2.    За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 34.
1.    Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

2.    Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі).

3.    Текст проекту рішення має складатися з таких частин:
1)    мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
2)    резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення; 
3)    заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

4.    До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки

Стаття 35.
Матеріали, підготовлені з недотриманням вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній постійній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.


Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 36.
Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 2. Робочі органи сесії
Стаття 37.
Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:
-  лічильна комісія;
- секретаріат сесії .

Стаття 38.
1.    Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.
2.     Лічильні комісії формуються не менше як з трьох депутатів.
3.    Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час обрання першої Лічильної комісії здійснює головуючий.
4.    Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.
5.    У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
6.    Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 39.
1.    Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень ради.
2.    Секретаріат виконує наступні функції :
-    веде протокол пленарного засідання ради;
-    проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;
-    надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;
-    проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні, а також забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

3.    У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

4.    У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

Стаття 40.
Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

Стаття 41.
1.    В необхідних випадках за рішенням ради може створюватись редакційна комісія з числа депутатів.
2.    Редакційна комісія готує кінцевий текст рішення ради, інші визначені радою матеріали.
Глава 3. Ведення пленарних засідань

Стаття 42.
1.    Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії .
2.    Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 43.
1.    Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії .
У випадку, якщо сесія скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

2.    На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 44.
1.    Головуючий на пленарному засіданні ради:
1)    відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
2)    виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, зміст та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;
3)    організовує розгляд питань;
4)     повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5)    надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6)    створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
7)    ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
8)    забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
9)    робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;
10)    вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
11)    здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2.    Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
3.    Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 45.
1.    Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
2.    На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
3.    У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.
4.    На вимогу депутатської групи (фракції ) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 46.
На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 47.
1.    За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

2.    До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 48.
1.    Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

2.    Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3.    Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 49.
1.    Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2.    Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 50.
1.    Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії (секретаря ради), яке ним реєструється.

2.    Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3.    Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 51.
1.    В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

Стаття 52.
1.    Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції , які мають ставитися на голосування.

2.    Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 53.
1.    На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 54.
1.    Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2.    Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції , які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3.    Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

4.    Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 55.
1.    Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2.    Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

Стаття 56.
Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 57.
1.    Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:
1)    доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2)    співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3)    виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії ;
4)    виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;
5)    виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції );
6)    виступи депутатів;
7)    оголошення головуючим про припинення обговорення;
8)    заключне слово співдоповідачів і доповідача;
9)    уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
10)    виступи депутатів з мотивів голосування.

Стаття 58.
1.    У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, рішення приймаються після скороченого обговорення, яке включає:
1)    запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;
2)    виступ голови або представника від профільної постійної комісії ;
3)    виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;
4)    уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5)    виступи депутатів з мотивів голосування.

2.    З питань, з яких не потрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії , рада приймає рішення без обговорення.

Стаття 59.
Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів депутатів від присутніх.

Стаття 60.
Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 61.
Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату (секретаря ради) на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії .

Стаття 62.
У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:
1)    пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;
2)    пропозиції , поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

Стаття 63.
Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі до секретаріату на ім’я головуючого.

Стаття 64.
Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, передаються в секретаріат (секретарю ради) і включаються в протокол.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 65.
Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 66.
1.    Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

2.    При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.

Стаття 67.
Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 68.
1.    Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

2.    Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

3.    Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

4.    Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

5.    Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 69.
Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 70.
1.    Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

2.    У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 71.
Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 72.
Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням:
-    обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
-    прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата ради. 

Стаття 73.
1.    Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтримане 1/3 частиною депутатів від присутніх на сесії .

2.    Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню в день голосування на дошці оголошень або на власному сайті сільської ради та підлягають наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації ». 

3.    На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 74.
Рішення ради може бути зупинено сільським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 75.
1.    Прийняті радою рішення передаються постійним комісіям та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

2.    Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.    Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 76.
1.    Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

2.    Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3.    Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 77.
Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 78.
1.    Обговорення та голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2.    Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 79.
Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 80.
1.    На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2.    Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

3.    Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні здійснює представник від юридичної служби.

4.    Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо вона суперечить чинному законодавству.

Стаття 81.
1.    Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії .

2.     Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 82.
1.    Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2.    Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 83.
1.    Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2.    В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3.    Голосування проводиться шляхом поіменного голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

4.    Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

5.    Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом Ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам Ради, за їх письмовим зверненням

Стаття 84.
В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:
-    щодо перерви у пленарному засіданні;
-    щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;
-    про припинення обговорення питання порядку денного;
-    про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
-    про перенесення питання порядку денного;
-    про повторний розгляд сесійного питання.

Стаття 85.
Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 86.
Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним.

Стаття 87.
При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи (фракції ) висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 88.
Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного положення Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 89.
Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 90.
1.    З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

2.    Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 91.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 92.
1.    Таємне голосування організовує лічильна комісія.

2.    Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

Стаття 93.
1.    Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо
2.    Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).
3.    Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає голова Ради або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.
4.    Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.
5.    Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії. 
6.    Недійсними вважаються бюлетені:
-    невстановленого зразка;
-    в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду; 
-    у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
-    в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата Ради;
-    до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні. 
7.    Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються недійсними і проводиться переголосування.
8.    На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії .

Стаття 94.
Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком  голосування перевіряє наявність місць для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

Стаття 95.
1.    Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

2.    Кожному депутату Ради після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.


Стаття 96.
1.    Голосування проводиться у місці для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування

2.    Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

Стаття 97.
1.    Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою  окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.
2.    Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради. 

Стаття 98.
На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури обрані (погоджені) на посади.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 99.
1.    На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2.    Депутат або представник депутатської фракції , групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції , групи відразу після звернення.

3.    Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4.    Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 100.
1.    Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

2.    Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 101.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 102.
Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні .

Стаття 103.
1.    У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради, зокрема (але не виключно): 
1)    назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про дату, час і місце проведення пленарного засідання Ради; 
2)    загальне число депутатів ради, кількість депутатів Ради, зареєстрованих на пленарному засіданні Ради; список запрошених на сесію, які були присутніми на сесії;
3)    питання порядку денного пленарного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування; 
4)    прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні Ради і виступаючих;
5)    прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд;
6)    результати голосування і прийняті рішення;
7)    запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах

2.    До протоколу сесії додаються:
1)    тексти доповідей і співдоповідей;
2)    тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
3)    список присутніх на сесії депутатів;
4)    поправки і доповнення до проектів рішень;
5)    довідки, зауваження;
6)    порядок ведення сесії ;
7)    результати поіменного голосування.

Стаття 104.
1.    Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою  сільської Ради, а у разі його відсутності — секретарем Ради, а у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 12 Регламенту, - депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

2.    Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

3.    Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

4.    Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 106.
Порядок діяльності депутата Ради,  його права, обов'язки та  повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

Стаття 107.

1.    Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні на відповідних місцевих виборах.

2.    Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

3.    Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

4.    Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого самоврядування

5.    Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення

Стаття 108.
1.    Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2.    Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:
-    у присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
-    в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;
-    у виступах з питань, які розглядаються;
-    у внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;
-    в ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;
-    в ініціюванні питань до порядку денного сесії ;
-    у підготовці проектів рішень;
-    в організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;
-    у підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою;
-    в інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією тощо.

Стаття 109.
Відповідно до частини 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

Стаття 110.
Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії . Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії , вирішує постійна комісія.

Стаття 111.
Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 112.
Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 113.
1.    Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

2.    Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.


Стаття 114.
Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, громадськими об’єднаннями.

Стаття 115.
Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 116.
Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

Стаття 117.
Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 118.
Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції ) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 2 депутата. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії . Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 119.
Депутатські групи (фракції ) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 120.
1.    Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

2.    Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції ). 

3.    Сільський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції ).

Стаття 121.
1.    Депутатські групи (фракції ) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 122.
1.    Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції ) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції ) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

2.    Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

3.    У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії , депутати від якої обрані до ради.
4.    Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції ) ради.

Стаття 123.
Після реєстрації депутатської групи (фракції ) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції ), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 124.
Діяльність депутатської групи (фракції ) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції ) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 125.
Депутатські групи (фракції ) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 126.
Голова депутатської групи (фракції ) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) більшістю від загального складу групи (фракції ).

Глава 3. Сільський голова, секретар ради та староста

Стаття 127.
Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади сіл, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 128.
Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 129.
Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 130.
Повноваження сільського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

Стаття 131.
Сільський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 132.
На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 133.
Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 134.
Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Стаття 135.
Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 136.
Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Стаття 137.
На сільського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

Стаття 137а. 
1.    Староста затверджується рішенням сесії сільської ради за поданням голови Драбинівської сільської ради.

2.    Староста є членом виконавчого комітету Драбинівської сільської ради за посадою.

3.    Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.

4.    Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

5.    При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед Драбинівською сільською радою.

6.    Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста інформує раду про свою роботу.

7.    Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською радою.

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 138.
Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради та цим Регламентом.

Стаття 139.
Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на перших сесіях ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського голови та за згодою депутатів.

Стаття 140.
Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.


Стаття 141.
1.    Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням сільського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .

2.    Голова постійної комісії може бути також відкликаний радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 142.
Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 143.
Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням сільського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .

Стаття 144.
Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з сільським головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

Стаття 145.
Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 146.
Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 147.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 148.
Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 149.
Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Стаття 150.
Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 151.
Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи (фракції) ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 152.
Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань в офіційному друкованому виданні ради, на офіційному веб-сайті, в інших засобах масової інформації . У необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись.

Стаття 153.
1.    Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в кожному засобі масової інформації , засновником (співзасновником) якого є рада.

2.    Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я керівника відповідного засобу масової інформації, яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації .

Стаття 154.
Виступи в засобах масової інформації засновником (співзасновником) якого є рада здійснюється на безоплатній основі, лише за умови, якщо вони не мають рекламного характеру.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 155.
Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією голови громади за винятком кандидатур осіб, які обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу виконавчого комітету за посадою

Стаття 156.
Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

Стаття 157.
1.    Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.

2.    Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання відповіді по темі обговорення

Стаття 158.
1.    Кандидати на посади громади заступників голови обов’язково обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.

2.    В обговоренні кандидатур на посади заступників голови громади, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

3.    Постійні комісії після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх сільському голові.

Стаття 159.
Сільський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 160.
Сільський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Стаття 161.
1.    У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, сільський голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

2.    Питання про звільнення із займаних посад заступників голови громади, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів надається слово для виступу

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 162.
Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

Стаття 163.
Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований заступниками сільського голови і керівником структурного підрозділу з питань фінансів.

Стаття 164.
При розгляді питання формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників сільського голови, керуючого справами виконкому ради, керівника структурного підрозділу з питань фінансів.

Стаття 165.
Сільський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

Стаття 166.
У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення питання формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 167.
Рада відповідно до визначених законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 168.
Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 169.
За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконавчий комітет надають інформацію про хід виконання рішень та періодично інформують раду про хід виконання рішень, вносять пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 170.
Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 171.
Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити,
Запитання. Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 172.
1.    Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії , вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

2.    Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

3.    Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 173.
Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 174.
Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 175.
1.    Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради  і  її  органів,  Драбинівського сільського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради.

2.    Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі  і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради..

3.    Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

4.    Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Сільський голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 176.
1.    Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

2.    Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше  присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 177.
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 178.
Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконавчому комітету ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 179.
На основі прогнозованого структурним підрозділом з питань економіки ради розвитку соціально-економічного стану села на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів структурний підрозділ з питань фінансів ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 180.
Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 181.
З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає керівник структурного підрозділу з питань фінансів або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається, як правило, не менше 14 днів.

Стаття 182.
Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 183.
Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 184.
1.    Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції , які надійшли від інших постійних комісій ради.

2.    Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

3.    Структурний підрозділ з питань фінансів ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 185.
На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 186.
Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

Стаття 187.
Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції .

Стаття 188.
1.    З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» структурний підрозділ з питань фінансів щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

2.    Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 189.
Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 190.
Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Стаття 191.
Постійна комісія з питань питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 192.
Після доповіді керівника структурного підрозділу з питань фінансів ради та після інформації голови постійної комісії з питань питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 193.
У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на дошці оголошень або на її офіційному веб-сайті публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до офіційного друкованого видання структурний підрозділ з питань фінансів. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 194.
Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

Стаття 195.
Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

Стаття 196.
Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Стаття 197.
Постійна комісія з питань питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 198.
Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі органи ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 199.
1.    Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

2.    Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 200.
В разі не затвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконавчий комітет на доопрацювання.

Стаття 201.
Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності з наступним затвердженням радою.

Стаття 202.
1.    Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації , звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції .

Стаття 203.
Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 204.
Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови

Стаття 205.
1.    Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови громади.

2.    Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

3.    Повноваження сільського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1)    його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2)    припинення його громадянства;
3)    набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4)    набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5)    відкликання з посади за народною ініціативою;
6)    визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
7)    його смерті.
4.    Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Повноваження сільського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації ».

Стаття 206.
Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої статті 205 цього Регламенту, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

Стаття 207.
В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень сільського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.
Стаття 208.
Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

Стаття 209.
Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень сільського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

Стаття 210.
Сільський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 211.
Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:
1)    його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;
2)    припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3)    обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
4)    обрання його депутатом до іншої місцевої ради;
5)    визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
6)    набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
7)    його смерті.
Стаття 212.
Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:
1)    копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
2)    особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.
При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 213. 
Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє свої повноваження рада.

Стаття 214. 
1.    У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

2.    Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.


Стаття 215. 
Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації .

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 216. 
Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 217. 
Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 218. 
Постійна комісія ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 219. 
1.    Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконавчим комітетом.

2.    Керівництво апаратом ради та виконавчим комітетом здійснює сільський голова.
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь