Положення про ЦНАП

ПРОЕКТ

 Додаток до рішення   

Драбинівської сільської ради

                                                                                                      №            від              

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Драбинівської  сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Центр надання адміністративних послуг Драбинівської  сільської ради  (далі - ЦНАП)  є юридичною особою утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг і є постійно діючим робочим органом Драбинівської  сільської ради, в якому надаються адміністративні, супутні та інші послуги (далі - адміністративні послуги) безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

3. Це Положення встановлює організаційні принципи роботи адміністраторів /виконавців (старост), представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, дозвільних органів,  їх посадових осіб, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, уповноважених відповідно до закону, підзаконних нормативно-правових актів, рішень сільської ради та її виконавчого комітету надавати адміністративні послуги в одному приміщенні та порядок взаємодії з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг.

На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися послуги безпосередньо такими суб’єктами, в тому числі проводитись консультування. Визначення переліку таких суб’єктів делегується виконавчому комітету сільської ради з визначенням  доцільності,  пріоритету та з урахуванням технічних можливостей приміщення ЦНАП.  У випадку узгодження суб’єкт надання адміністративних послуг укладає з сільською радою угоду про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг із наступним укладанням договору оренди (безоплатного користування) з відшкодуванням оплати комунальних послуг (зі звільненням від оплати комунальних послуг).  

Порядок взаємодій, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання всіма учасниками ЦНАП.

4. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць, визначається Регламентом ЦНАП, який затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

6. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються посадовими та службовими особами  сільської ради, сільською радою або її виконавчим комітетом затверджуються виконавчим комітетом сільської ради.

7. Графік роботи ЦНАП затверджується виконавчим комітетом сільської ради з урахуванням вимог законодавства та обставин соціально-економічного, політичного та інших характерів.

8. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах сіл Драбинівка, Суха Маячка, Богданівка, Кустолове та Крута Балка можуть утворюватися віддалені місця для роботи адміністраторів/виконавців, у яких забезпечується надання адміністративних та інших послуг відповідно до визначеного переліку.

Прийняття рішення про утворення віддалених місць для роботи адміністраторів, їх місцезнаходження, графік їх роботи, переліки адміністративних та інших послуг делегується виконавчому комітету сільської ради.

 

ІІ. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону, в тому числі надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт тощо;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

ІІІ. Основні завдання ЦНАП та принципи роботи

1. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

4) прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання адміністративної послуги;

5) забезпечення контролю за термінами надання адміністративної послуги;

6) організація співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг;

7) надання адміністративних послуг.

2. Загальні принципи роботи Центру:

1) доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2) дотримання стандартів надання послуг;

3) відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам;

4) відкритість та прозорість;

5) зрозумілість процедур;

6) оперативність у вирішенні питань;

7) забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

ІV. Структура ЦНАП

1. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністраторів (старост) шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Робота ЦНАП здійснюється через сектор інформування та надання адміністративних послуг (далі - сектор).

2.1. Сектор забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги (якщо послуга не була надана заявнику під час звернення). До складу сектору входять адміністратори/виконавці ЦНАП та представники суб’єктів надання адміністративних послуг (за узгодженістю сторін).

ЦНАП облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб'єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Аналогічна інформація міститься на веб-сторінці ЦНАП.

У ЦНАП забезпечується можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти).

2.2. Сектор здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг.

3. У ЦНАП може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень сільської ради;

- надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладання договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання, вивезення твердих побутових відходів тощо).

Прийняття рішення з вищезазначених питань делегується виконавчому комітету сільської ради.

4. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання здійснюється сільською радою за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

5. Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок черговості їх обслуговування встановлюються керівником ЦНАП з урахуванням завантаженості адміністраторів, ефективності організації роботи та керування чергою.

6. Кількість адміністраторів/виконавців ЦНАП визначається головою сільської ради.

7. Для представників суб’єктів надання адміністративних послуг, визначених відповідно до п. 3 розділу ІІ Положення:

7.1 Організація робочого місця здійснюється із залученням матеріальної бази суб’єкта.

7.2 Графік роботи має відповідати вимогам чинного законодавства. Зміни до зазначеного графіку вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження.

7.3 Керівник (сільський голова) суб’єкта надання адміністративних послуг зобов'язаний забезпечити участь у роботі ЦНАП свого представника (представників) та їх своєчасну заміну у випадку відсутності. Персональний склад представників суб’єкта надання адміністративних послуг у ЦНАП визначається наказом керівника (сільського голови) суб’єкта надання адміністративних послуг. В наказі зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника у разі його відсутності.

7.4 Відповідальність за якість та своєчасність надання адміністративних послуг безпосередньо представником суб’єкта надання адміністративних послуг несе керівник такого суб’єкта.    

 

V. Організаційне забезпечення роботи центру

1. Сільський голова безпосередньо відповідає за роботу ЦНАП.

2. Здійснення організаційного забезпечення діяльності ЦНАП, керівництво та відповідальність за організацію його діяльності покладається на Центр надання адміністративних послуг Драбинівської сільської ради.

3.Керівник відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів по підвищенню ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо його матеріально-технічного забезпечення;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

4. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора - посадової особи сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг або безпосередньо до виконавця - посадової особи Центру надання адміністративних послуг сільської ради або залученого представника суб’єкта надання адміністративних послуг, які безпосередньо надають адміністративні послуги в ЦНАП (згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»). Суб'єктам надання адміністративних послуг, які за переліком мають надаватися через ЦНАП, забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг та видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.

Адміністратор (староста-виконавець) має  гербову печатку встановлену чинним законодавством.

4.1 Основними завданнями адміністратора/виконавця є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

 

4.2 Адміністратор/виконавець(староста) має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписки з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

5. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

6. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. За рішенням виконавчого комітету сільської ради час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

 

VI. Інформація про адміністративні послуги

1. Адміністративні послуги в рамках роботи ЦНАП надаються згідно з положеннями, правилами, інформаційними та технологічними картками, які розробляються і затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до законодавства.

2. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, офіційного веб-сайту Драбинівськоїї сілььскої ради, веб-сторінки ЦНАП на веб-сайті Драбинівської сільської ради, шляхом отримання телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.

3. Суб’єкти надання адміністративних послуг, задіяні у роботі ЦНАП, зобов’язані забезпечити:

1) надання інформації для облаштування інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

2) надання інформації для розміщення на веб-сторінці ЦНАП про порядок надання відповідних адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг;

3) надання інформації для виготовлення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП;

4. У Центрі має бути встановлено скриньку для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щоквартального та щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

 

VII. Порядок надання адміністративних послуг

1. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

2. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.

3. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі. Письмова заява може бути подана адміністратору/виконавцю ЦНАП особисто, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом, іншим нормативно-правовим актом, рішенням селищної ради або виконавчого комітету селищної ради.

5. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

6. Адміністратори/виконавці не можуть вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг.

7. Адміністратор/виконавець отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

8. У ЦНАП забезпечується можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг.

9. У ЦНАП забезпечується вільний доступ до приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

VIII. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

2. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення Драбинівської сільської ради.

3. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, бази даних, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або територіальним громадам. ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов'язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

IХ. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею вихідних документів суб’єктам звернень (далі - моніторинг), здійснюється посадовими особами Центру надання адміністративних послуг Драбинівської сілььскої ради. Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень заявників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законом строк.

2. Відповідальність за додержанням термінів надання адміністративних послуг несуть адміністратори/виконавці ЦНАП, суб’єкти надання адміністративних послуг та керівники суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Основними заходами моніторингу є:

- моніторинг всіх дій адміністраторів/виконавців, пов’язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов’язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- супровід та загальна координація дій адміністраторів/виконавців та суб’єктів надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування сільського голови, його заступників, суб’єктів надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

4. Моніторинг здійснюється шляхом інформування керівника ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит посадових осіб відділу адміністративних послуг Драбинівської сільської ради. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного зв’язку та іншими способами.

5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори/виконавці інформують про це керівника ЦНАП.

6. Інформування керівного працівника Драбинівської сільської ради, який відповідає за роботу ЦНАП та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом керівника ЦНАП.

 

Х. Внесення змін та ліквідація

1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються та затверджуються Драбинівською сільською радою.

2. Припинення діяльності ЦНАП проводиться Драбинівською сільською радою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

Драбинівський сільський голова                                                            Т. Лєскова           

 Додаток до рішення   

Драбинівської сільської ради

                                                                                                      №            від              

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Драбинівської  сільської ради

 

І. Загальні положення

1. Центр надання адміністративних послуг Драбинівської  сільської ради  (далі - ЦНАП)  є юридичною особою утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг і є постійно діючим робочим органом Драбинівської  сільської ради, в якому надаються адміністративні, супутні та інші послуги (далі - адміністративні послуги) безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», іншими законами, підзаконними нормативно-правовими актами, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

3. Це Положення встановлює організаційні принципи роботи адміністраторів /виконавців (старост), представників органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, дозвільних органів,  їх посадових осіб, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, уповноважених відповідно до закону, підзаконних нормативно-правових актів, рішень сільської ради та її виконавчого комітету надавати адміністративні послуги в одному приміщенні та порядок взаємодії з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг.

На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися послуги безпосередньо такими суб’єктами, в тому числі проводитись консультування. Визначення переліку таких суб’єктів делегується виконавчому комітету сільської ради з визначенням  доцільності,  пріоритету та з урахуванням технічних можливостей приміщення ЦНАП.  У випадку узгодження суб’єкт надання адміністративних послуг укладає з сільською радою угоду про співробітництво у сфері надання адміністративних послуг із наступним укладанням договору оренди (безоплатного користування) з відшкодуванням оплати комунальних послуг (зі звільненням від оплати комунальних послуг).  

Порядок взаємодій, що встановлюється цим Положенням, є обов’язковим до виконання всіма учасниками ЦНАП.

4. Основні технічні вимоги до організації прийому відвідувачів у ЦНАП, оснащення робочих місць, визначається Регламентом ЦНАП, який затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, затверджується виконавчим комітетом сільської ради.

6. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які надаються посадовими та службовими особами  сільської ради, сільською радою або її виконавчим комітетом затверджуються виконавчим комітетом сільської ради.

7. Графік роботи ЦНАП затверджується виконавчим комітетом сільської ради з урахуванням вимог законодавства та обставин соціально-економічного, політичного та інших характерів.

8. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах сіл Драбинівка, Суха Маячка, Богданівка, Кустолове та Крута Балка можуть утворюватися віддалені місця для роботи адміністраторів/виконавців, у яких забезпечується надання адміністративних та інших послуг відповідно до визначеного переліку.

Прийняття рішення про утворення віддалених місць для роботи адміністраторів, їх місцезнаходження, графік їх роботи, переліки адміністративних та інших послуг делегується виконавчому комітету сільської ради.

 

ІІ. Визначення термінів

У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону, в тому числі надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт тощо;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

 

ІІІ. Основні завдання ЦНАП та принципи роботи

1. Основними завданнями ЦНАП є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг;

4) прийняття документів, їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого приймати рішення щодо надання адміністративної послуги;

5) забезпечення контролю за термінами надання адміністративної послуги;

6) організація співпраці із суб’єктами надання адміністративних послуг;

7) надання адміністративних послуг.

2. Загальні принципи роботи Центру:

1) доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2) дотримання стандартів надання послуг;

3) відповідність розміру плати за послуги чинним нормативно-правовим актам;

4) відкритість та прозорість;

5) зрозумілість процедур;

6) оперативність у вирішенні питань;

7) забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

ІV. Структура ЦНАП

1. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністраторів (старост) шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Робота ЦНАП здійснюється через сектор інформування та надання адміністративних послуг (далі - сектор).

2.1. Сектор забезпечує надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП та видачу результатів послуги (якщо послуга не була надана заявнику під час звернення). До складу сектору входять адміністратори/виконавці ЦНАП та представники суб’єктів надання адміністративних послуг (за узгодженістю сторін).

ЦНАП облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб'єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги. Аналогічна інформація міститься на веб-сторінці ЦНАП.

У ЦНАП забезпечується можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти).

2.2. Сектор здійснює прийняття вхідних пакетів документів, надання фахових консультацій щодо конкретних адміністративних послуг.

3. У ЦНАП може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень сільської ради;

- надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладання договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання, вивезення твердих побутових відходів тощо).

Прийняття рішення з вищезазначених питань делегується виконавчому комітету сільської ради.

4. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання здійснюється сільською радою за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

5. Кількість робочих місць, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, порядок черговості їх обслуговування встановлюються керівником ЦНАП з урахуванням завантаженості адміністраторів, ефективності організації роботи та керування чергою.

6. Кількість адміністраторів/виконавців ЦНАП визначається головою сільської ради.

7. Для представників суб’єктів надання адміністративних послуг, визначених відповідно до п. 3 розділу ІІ Положення:

7.1 Організація робочого місця здійснюється із залученням матеріальної бази суб’єкта.

7.2 Графік роботи має відповідати вимогам чинного законодавства. Зміни до зазначеного графіку вносяться у порядку, передбаченому для його затвердження.

7.3 Керівник (сільський голова) суб’єкта надання адміністративних послуг зобов'язаний забезпечити участь у роботі ЦНАП свого представника (представників) та їх своєчасну заміну у випадку відсутності. Персональний склад представників суб’єкта надання адміністративних послуг у ЦНАП визначається наказом керівника (сільського голови) суб’єкта надання адміністративних послуг. В наказі зазначаються також працівники, які заміняють визначеного представника у разі його відсутності.

7.4 Відповідальність за якість та своєчасність надання адміністративних послуг безпосередньо представником суб’єкта надання адміністративних послуг несе керівник такого суб’єкта.    

 

V. Організаційне забезпечення роботи центру

1. Сільський голова безпосередньо відповідає за роботу ЦНАП.

2. Здійснення організаційного забезпечення діяльності ЦНАП, керівництво та відповідальність за організацію його діяльності покладається на Центр надання адміністративних послуг Драбинівської сільської ради.

3.Керівник відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів по підвищенню ефективності роботи ЦНАП;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо його матеріально-технічного забезпечення;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

4. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у ЦНАП звертається до адміністратора - посадової особи сільської ради, яка організовує надання адміністративних послуг або безпосередньо до виконавця - посадової особи Центру надання адміністративних послуг сільської ради або залученого представника суб’єкта надання адміністративних послуг, які безпосередньо надають адміністративні послуги в ЦНАП (згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»). Суб'єктам надання адміністративних послуг, які за переліком мають надаватися через ЦНАП, забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг та видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП.

Адміністратор (староста-виконавець) має  гербову печатку встановлену чинним законодавством.

4.1 Основними завданнями адміністратора/виконавця є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

 

4.2 Адміністратор/виконавець(староста) має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою копії (фотокопії) документів і виписки з них, витяги з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

5. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

6. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. За рішенням виконавчого комітету сільської ради час прийому суб’єктів звернень може бути змінено.

 

VI. Інформація про адміністративні послуги

1. Адміністративні послуги в рамках роботи ЦНАП надаються згідно з положеннями, правилами, інформаційними та технологічними картками, які розробляються і затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до законодавства.

2. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, офіційного веб-сайту Драбинівськоїї сілььскої ради, веб-сторінки ЦНАП на веб-сайті Драбинівської сільської ради, шляхом отримання телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.

3. Суб’єкти надання адміністративних послуг, задіяні у роботі ЦНАП, зобов’язані забезпечити:

1) надання інформації для облаштування інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

2) надання інформації для розміщення на веб-сторінці ЦНАП про порядок надання відповідних адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг;

3) надання інформації для виготовлення довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщенні ЦНАП;

4. У Центрі має бути встановлено скриньку для висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щоквартального та щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.

 

VII. Порядок надання адміністративних послуг

1. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.

2. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об’єкта.

3. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі. Письмова заява може бути подана адміністратору/виконавцю ЦНАП особисто, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом, іншим нормативно-правовим актом, рішенням селищної ради або виконавчого комітету селищної ради.

5. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.

6. Адміністратори/виконавці не можуть вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг.

7. Адміністратор/виконавець отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

8. У ЦНАП забезпечується можливість безоплатного одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг.

9. У ЦНАП забезпечується вільний доступ до приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

VIII. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг

1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

2. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення Драбинівської сільської ради.

3. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, бази даних, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або територіальним громадам. ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов'язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

IХ. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею вихідних документів суб’єктам звернень (далі - моніторинг), здійснюється посадовими особами Центру надання адміністративних послуг Драбинівської сілььскої ради. Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень заявників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законом строк.

2. Відповідальність за додержанням термінів надання адміністративних послуг несуть адміністратори/виконавці ЦНАП, суб’єкти надання адміністративних послуг та керівники суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Основними заходами моніторингу є:

- моніторинг всіх дій адміністраторів/виконавців, пов’язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

- документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідного пакету документів;

- заходи, пов’язані з підготовкою та видачею вихідного пакету документів;

- супровід та загальна координація дій адміністраторів/виконавців та суб’єктів надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування сільського голови, його заступників, суб’єктів надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг.

4. Моніторинг здійснюється шляхом інформування керівника ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит посадових осіб відділу адміністративних послуг Драбинівської сільської ради. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного зв’язку та іншими способами.

5. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори/виконавці інформують про це керівника ЦНАП.

6. Інформування керівного працівника Драбинівської сільської ради, який відповідає за роботу ЦНАП та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом керівника ЦНАП.

 

Х. Внесення змін та ліквідація

1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються та затверджуються Драбинівською сільською радою.

2. Припинення діяльності ЦНАП проводиться Драбинівською сільською радою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

Драбинівський сільський голова                                                            Т. Лєскова           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь