ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗМІСТ

1.    Загальні положення 
2.    Члени виконавчого комітету 
3.    Планування роботи виконавчого комітету 
4.    Підготовка проектів рішень 
5.    Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету 
6.    Прийняття рішень 
7.    Скасування рішень виконавчого комітету 
8.    Організація та режим роботи виконавчих органів ради

1.    Загальні положення

1.1.    Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2.    Положення про виконавчий комітет  Драбинівської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до положення. Положення, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.
У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Положення. У разі наявності розбіжностей норм Положення з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України. 

1.3.    Положення про виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області (далі – Положення) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.4.    Положення про виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області (далі – Положення) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради та виконавчих органів ради.

1.5.    Дотримання Положення є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.

1.6.    Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням.

Припинення юридичної особи – виконавчого комітету (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням сесії сільської ради у випадках визначених чинним законодавством. 

Передача активів виконавчого комітету для іншої неприбуткової організації або зарахування їх до доходу місцевого бюджету здійснюється за рішенням сесії сільської ради під час проведення процедури припинення юридичної особи. 

Забороняється здійснювати розподіл отриманого доходу (прибутку) або їх частини серед засновників відділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7.    Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.
Засідання виконавчого комітету проводяться один раз на місяць (останній четвер) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань виконавчого комітету о 10:00 год. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.8.    Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову або секретаря виконавчого комітету. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, сільський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.9.    У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники виконавчих органів ради, а також запрошені особи.

1.10.    Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової  інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету та виконавчих органів.

1.11.    Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту, листа уповноваженого органу (особи) відповідного  ЗМІ із вказівкою посади, ПІП, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ не допускається.
Представник ЗМІ  допускається до місця проведення засідання на підставі документа, що посвідчує особу.

1.12.    Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює секретар виконавчого комітету. Присутність запрошених осіб на засіданні виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.13.    Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного. Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету.

1.14.    Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретар виконавчого комітету.

1.15.    У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.16.    На засіданні виконавчого комітету секретарем виконавчого комітету ведеться протокол.

1.17.    Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має дату і підпис головуючого на засіданні.

1.18.    Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

2.    Члени виконавчого комітету

2.1.    Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією сільського голови. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника сільського голови, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету сільської ради входять також за посадою секретар відповідної ради, старости. 

2.2.    Виконавчий комітет очолює Драбинівський сільський голова.

2.3.    Заступник сільського голови здійснює свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого його включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету він звільняється з посади, крім випадку обрання його на вказану посаду.

2.4.    Члени виконавчого комітету мають право:

2.4.1.    не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.4.2.    у процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

•    вносити пропозиції щодо порядку денного;
•    отримувати від доповідачів роз’яснення;
•    вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.

2.5.    Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

2.6.    Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

2.7.    Виконавчий комітет ради:
1)    попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
2)    координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Драбинівської сільської ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
3)    має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

2.8.    Голова ради не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем ради, заступником голови з визначенням:
•    їх повноважень і функцій;
•    підпорядкованих виконавчих органів ради;
•    переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради.

3.    Планування роботи  виконавчого комітету

3.1.    Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

3.2.    План роботи виконавчого комітету складається секретарем виконавчого комітету за пропозиціями заступника сільського голови, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3.    План роботи виконкому повинен включати:

•    перелік актуальних пиатнь, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського  господарського комплексу та соціальної сфери;
•    перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови ради, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
•    перелік основних заходів державного, обласного, районного та місцевого значення на відповідний плановий період.

3.4.    До плану роботи виконкому в обов’язковому порядку включаються питання:
•    про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;
•    про роботу виконавчих органів ради;
•    про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

3.5.    План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:
•    календарний план засідань виконавчого комітету;
•    перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.6.    У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальний за підготовку питання.

3.7.    Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.8.    План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.9.    Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється секретарем виконавчого комітету.

3.10.    При розгляді плану роботи на наступне півріччя секретар виконавчого комітету інформує виконавчий комітет про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

3.11.    У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується секретарем та подається на затвердження сільському голові до 28 числа попереднього місяця.

3.12.    Звітування.

3.12.1.    Сільський голова  періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність за останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місяцем припинення повноважень Ради. Сільський голова від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.

3.12.2.    На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради сільський голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

3.12.3.    Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території сільської ради; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів теритоіральної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

4.    Підготовка проектів рішень

4.1.    Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) сільського голови або в ініціативному порядку заступником сільського голови в межах своєї компетенції, секретарем ради.

4.2.    Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на секретаря  виконавчого комітету, керівників виконавчих органів сільської  ради.

4.3.    Проекти рішень виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

•    загальні збори громад (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом сільської ради порядку);
•    сільський голова;
•    секретар ради;
•    заступник сільського голови;
•    члени виконавчого комітету;
•    постійна комісія ради;
•    депутат (депутати), депутатська фракція;
•    старости ( з питань, обсяг яких визначений законодавством).

4.4.    Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на дошці оголошень сільської ради або на офіційному веб-сайті ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.5.    Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Положенням порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші погодження проекту регуляторного акта. 
Строк, протягом якого виконавчий орган ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів. У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.
У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.
Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
•    відсутній аналіз регуляторного впливу;
•    проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; 
•    відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.6.    Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями секретарю виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.7.    Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.
У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.
У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

4.8.    Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. 

4.9.    До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству. Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).
Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

4.10.    Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують з відповідними структурними підрозділами.
Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком села в обов’язковому порядку погоджуються із структурним підрозділом з питань фінансів.

4.11.    Після погодження проекту рішення секретар виконавчого комітету редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.12.    Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та її виконавчих органах.

4.13.    До проектів рішень виконавчого комітету додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі
Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.
Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу сільського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

4.14.    Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу сільського голови можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету від загального його складу.

5.    Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1.    Скликає засідання виконавчого комітету голова громади. Секретар виконкому  надсилає розпорядження голови громади про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, депутатам ради, акредитованим ЗМІ.

5.2.    Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.3.    Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується секретарем виконавчого комітету, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.
Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.
Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

5.4.    До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи можуть залучати відповідних фахівців.

5.5.    Головує на засіданні виконавчого комітету сільський голова, а в разі його відсутності – секретар ради.

5.6.    Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається, що член виконкому відсуній без поважних причин.

5.7.    Участь членів виконкому у засіданні реєструється у протоколі.

5.8.    Головуючий на засіданні виконкому:
•    веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
•    надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
•    вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;
•    вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
•    забезпечує дотримання Положення присутніми на засіданні.

5.9.    На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «Різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

5.10.    Додаткові питання можуть вноситись на засідання виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.

5.11.    Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

5.12.    Обговорення порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим. 

5.13.    Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому. 

5.14.    Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття руки.

5.15.    Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконкому ухвалюється в такій послідовності:
•    в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення головуючий ставить такий проект на голосування за основу;
•    після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;
•    проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень;
•    якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

5.16.    Усі рішення виконавчого коімтету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконкому.

5.17.    Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі у Положенні.

5.18.    Процедурні питання не потребують обговорення.

5.19.    Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговоорення та/або голосування з окремого питання, про це робиться відмітка у протоколі.

5.20.    В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, сільський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Форсування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватись в день проведення засідання.

6.    Прийняття рішень

6.1.    З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення.
Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2.    Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3.    У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4.    Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються секретарю виконавчого комітету, який надає їх на підпис сільському голові.
Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.5.     Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується секретарем виконавчого комітету в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою.
Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.
Засвідчення витягів здійснюється шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою.

6.6.    Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

6.7.    Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно.

6.8.    Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

6.9.    На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюється секретарем виконкому. Секретар виконкому протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання.

6.10.    Протоколи засідань виконкому підписує сільський голова або секретар, що виконує його обов’язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.

6.11.    Протоколи засідань виконкому та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в сільській раді.

7.    Скасування рішень виконавчого комітету

7.1.    Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

8.    Організація та режим роботи виконавчих органів ради.

8.1.    В усіх виконавчих органах ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи.

8.2.    Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується. Усі факти перебування у неробочі дні в адміністративних приміщеннях Драбинівської сільської ради чи її виконавчих органів фіксуються у відповідному журналі, який ведеться у кожній будівлі окремо.

8.3.    За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.

8.4.    Робочі кімнати, розташовані в адміністративних приміщеннях ради, у яких зберігаються документи основної діяльності ради та її виконавчих органів, значні матеріальні цінності, на неробочий період здаються під охорону. В разі відсутності технічних засобів охорони двері вказаних приміщень опечатуються.

8.5.    Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь