ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇРАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 12.01.2022 11:29
Кількість переглядів: 167

Затверджено

Рішенням десятої сесії восьмого скликання

від 19 листопада 2021 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇРАДИ

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ЗМІСТ

 

 1. Загальніположення
 2. Члени виконавчогокомітету
 3. Плануванняроботивиконавчогокомітету
 4. Підготовкапроектіврішень
 5. Порядок скликання та проведеннязасіданнявиконавчогокомітету
 6. Прийняттярішень
 7. Скасуваннярішеньвиконавчогокомітету
 8. Організація та режим роботи виконавчих органів ради

 

 1. Загальніположення

 

  1. Виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органомради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчийкомітет ради єпідзвітним і підконтрольнимраді, щойогоутворила, а з питаньздійснення ним повноваженьорганіввиконавчоївлади – такожпідконтрольнимвідповідним органамвиконавчоївлади.

 

  1. Положення про виконавчий комітет Драбинівської сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до положення.Положення, зміни і доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Положення. У разі наявності розбіжностей норм Положення з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

  1. Положення про виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі – Положення) є актом, який відповіднодо Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

 

  1. Положення про виконавчий комітет Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі – Положення) регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету ради та виконавчих органів ради.

 

  1. Дотримання Положення є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників усіх виконавчих органів ради.

 

  1. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням  Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Припинення юридичної особи – виконавчого комітету (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) здійснюється за рішенням сесії сільської ради у випадках визначених чинним законодавством.

 

Передача активів виконавчого комітету для іншої неприбуткової організації або зарахування їх до доходу місцевого бюджету здійснюється за рішенням сесії сільської ради під час проведення процедури припинення юридичної особи.

 

Забороняється здійснювати розподіл отриманого доходу (прибутку) або їх частини серед засновників відділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

  1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

Засіданнявиконавчогокомітетупроводятьсяодин раз на місяць(останнійчетвер) кожного місяця. За необхідностіскликаютьсяпозачерговізасіданнявиконавчогокомітету. Початок засіданьвиконавчогокомітетуо 10:00 год.Засіданнявиконавчогокомітетупроводятьсявідкрито. В окремихвипадкахзасіданнявиконавчогокомітетуможе бути закритим. Рішення з цьогопитанняприймаєтьсябільшістювід складу присутніхчленіввиконавчогокомітету. Проведеннязакритогозасіданнявиконкому (закритогообговоренняокремихпитань) передбачаєпідготовкурішень з дотриманнямустановлених правил роботи з документамиобмеженого доступу.

 

  1. Засіданнявиконавчогокомітету є правомочним, якщо в ньомубере участьбільшеполовиничленіввиконавчогокомітетувідзагальногойого складу.Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі,якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участьу засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільськогоголову або секретаря виконавчого комітету.У разівідсутності члена виконкому без поважних причин більшніжполовинизасіданьвиконкомупротягом року, сільськийголова вносить пропозиції на розгляд ради про внесеннязміндо персонального складувиконавчогокомітету.

 

  1. У засіданнівиконавчогокомітетуможуть бути присутнідепутати ради, народнідепутатиУкраїни, керівникивиконавчихорганів ради, а такожзапрошені особи.

 

  1. Виконавчий комітет створює можливості для повноцінної роботи представників засобів масової  інформації в залі засідань. Це забезпечується через вільне відвідування акредитованими журналістами засідань виконавчого комітету та виконавчих органів.

 

  1. Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі копії документа, який підтверджує державну реєстрацію ЗМІ або інформаційного сайту, листа уповноваженого органу (особи) відповідного  ЗМІ із вказівкою посади, ПІП, контактних даних особи, яка направляється для висвітлення діяльності виконкому. Запровадження інших вимог щодо акредитації ЗМІ не допускається.

Представник ЗМІ  допускається до місця проведення засідання на підставі документа, що посвідчує особу.

 

  1. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів продату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює секретар виконавчого комітету.Присутністьзапрошенихосіб на засіданнівиконавчогокомітету з розгляду основного питаннязабезпечуютькерівникивиконавчихорганів ради, відповідальніза підготовкузазначеногопитання на засіданнявиконавчогокомітету.

 

  1. Засіданнявиконавчогокомітетуздійснюєтьсявідповіднодо порядку денного.Не пізніше як за 2 робочідні до засідання, порядок денний та проектирішеньнадаються членам виконавчогокомітету.

 

  1. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції–секретар виконавчого комітету.

 

  1. У процесірозглядупитань порядку денного з дозволуголовуючогоможепроводитисяобмін думками членіввиконавчогокомітету та запрошених.

 

  1. На засіданнівиконавчогокомітетусекретарем виконавчого комітетуведеться протокол.

 

  1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленогозразка, має дату і підпис головуючого на засіданні.

 

  1. Діяльність виконавчого комітету забезпечує апарат виконавчого комітету.

 

 1. Члени виконавчогокомітету

 

  1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчогокомітетузатверджується радою за пропозицієюсільськогоголови. Виконавчийкомітет ради утворюєтьсяу складівідповідносільськогоголови, заступника сільськогоголови, секретарявиконавчогокомітету, а такожкерівниківвідділів, управлінь та іншихвиконавчихорганів ради, іншихосіб. До складувиконавчогокомітетусільськоїради входятьтакож за посадоюсекретарвідповідної ради, старости.

 

  1. Виконавчий комітет очолює Драбинівський сільський голова.

 

  1. Заступник сільського головиздійснює свої повноваження протягом строку повноваженьвиконавчого комітету, до складу якого його включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету він звільняється з посади, крім випадку обрання йогона вказану посаду.

 

  1. Члени виконавчогокомітетумають право:

 

   1. не пізніше як за два робочідні до засіданнявиконавчогокомітетузнайомитися з проектами рішень, якірозглядатимуться на йогозасіданні.

 

   1. У процесіобговоренняпитань на засіданнівиконавчогокомітету:

 

 • Вноситипропозиціїщодо порядку денного;
 • Отримувативіддоповідачівроз’яснення;
 • Вноситизміни й доповнення до проектіврішеньвиконавчогокомітету.

 

  1. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органахради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих абослужбових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчогокомітету, за рахунок коштів бюджету.

 

  1. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

 

  1. Виконавчий комітет ради:
 1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Драбинівської сільської ради, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їхніх посадових осіб.

 

  1. Голова ради не пізніше 10 днів з дня утворення виконкому та затвердження його складу видає розпорядження про розподіл обов’язків між сільським головою, секретарем ради, заступником голови з визначенням:
 • їх повноважень і функцій;
 • підпорядкованих виконавчих органів ради;
 • переліку підприємств, установ та організацій, щодо яких вони забезпечують реалізацію відповідно до законодавства власних та делегованих повноважень виконавчих органів ради.

 

 1. Плануванняроботивиконавчогокомітету

 

  1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться радою та її виконавчим комітетом.

 

  1. План роботи виконавчого комітету складається секретарем виконавчого комітету запропозиціями заступника сільського голови, членів виконавчого комітету та керівників виконавчихорганів ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджуєтьсяна засіданні виконавчого комітету.

 

  1. План роботи виконкому повинен включати:

 

 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов’язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень голови ради, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;
 • перелік основних заходів державного, обласного, районного та місцевого значення на відповідний плановий період.

 

  1. До плану роботи виконкому в обов’язковому порядку включаються питання:
 • про програму економічного і соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;
 • про роботу виконавчих органів ради;
 • про роботу підприємств, установ, закладів комунальної власності.

 

  1. План роботивиконавчогокомітетуміститьтакірозділи:
 • календарний план засіданьвиконавчогокомітету;
 • перелікплановихпитань, якірозглядаються на засіданняхвиконавчогокомітету.

 

  1. У планіроботивиконавчогокомітетувказуються дата проведеннязасідання виконавчогокомітету, питання, яківиносяться на розглядвиконавчогокомітету, тавідповідальний за підготовкупитання.

 

  1. Зміни і доповненнядо плануроботивиконавчогокомітетуможуть бути внесенітільки за рішеннямвиконавчогокомітету.

 

  1. План роботивиконавчогокомітету не пізніше як у п’ятиденний строк післяйогозатвердженнянадсилаєтьсявиконавчим органам тавиконавцям, зазначеним у плані.

 

  1. Контроль за виконанням плану роботивиконавчогокомітетуздійснюєтьсясекретарем виконавчого комітету.

 

  1. При розгляді плану роботи на наступнепівріччясекретарвиконавчогокомітетуінформуєвиконавчийкомітет про виконання плану роботи за попереднєпівріччя.

 

  1. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується секретарем та подається на затвердження сільському голові до 28 числа попереднього місяця.

 

  1. Звітування.

 

   1. Сільський голова  періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Проведення звітів визначається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Звіт про діяльність за останній рік повноважень ради проводиться з 24 по 29 число місяця, що слідує за місяцем припинення повноважень Ради. Сільський голова від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати завчаснописьмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями в строки вказані вище.

 

   1. На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради сільський голова звітує на найближчому пленарному засіданні ради про роботу виконкому та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

 

   1. Члени виконавчого комітету повинні проводити зустрічі з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території сільської ради; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів теритоіральної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

 

 

 1. Підготовкапроектіврішень

 

  1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України,Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних комісій ради, підприємств, установ, організацій та громадян.Проектирішеньрозробляютьсятакож за вказівками (дорученнями) сільськогоголовиабо в ініціативному порядку заступникомсільськогоголови в межах своєїкомпетенції, секретарем ради.

 

  1. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалівна засідання виконавчого комітету покладається на секретаря  виконавчого комітету, керівників виконавчих органів сільської  ради.

 

  1. Проекти рішень виконавчого комітету можуть вносити наступні суб’єкти:

 

 • загальні збори громад (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції або іншому визначеному законом і Статутом сільської ради порядку);
 • сільський голова;
 • секретар ради;
 • заступник сільського голови;
 • члени виконавчого комітету;
 • постійна комісія ради;
 • депутат (депутати), депутатська фракція;
 • старости ( з питань, обсяг яких визначений законодавством).

 

  1. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України«Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями не пізнішяк за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на дошці оголошень сільської ради або на офіційномувеб-сайті ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

 

  1. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів усфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Положеннямпорядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Висновокщододотриманнярозробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності», надаєтьсявиконавчим органом ради, до повноваженьякоговходить здійснення контролю за реалізацією органами місцевогосамоврядуваннявказаного Закону, за встановленою формою з відповіднимвідображенням в аркушіпогодження проекту регуляторного акта.

Строк, протягомякоговиконавчий орган ради, до повноваженьякого входитьздійснення контролю за реалізацією органами місцевогосамоврядування ЗаконуУкраїни «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності», розглядає проект регуляторного акта на відповідністьдотриманнявимогвказаного Закону, становить п’ятькалендарнихднів.У разінепогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом ради, доповноваженьякого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевогосамоврядуванняЗакону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності», у зв’язкуізпорушеннямрозробникомрегуляторного акта регуляторноїпроцедури, визначеноїчиннимзаконодавствомУкраїни, аркушпогодження з проектом регуляторного акта вищевказанимвиконавчим органом ради підписуєтьсяіззауваженнями, про щододаєтьсявідповідний висновок у письмовійформі. Проект регуляторного акта повертаєтьсярозробникуна доопрацювання.

У разіпогодження проекту регуляторного актавиконавчим органом ради, до повноваженьякого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевогосамоврядування Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності», надаєтьсявідповіднийвисновок у письмовійформі.

Забороняєтьсявинесення на розглядвиконавчогокомітету проекту регуляторного акта, якщонаявнахоча б одна з таких обставин:

 • Відсутнійаналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не бувоприлюдненийабооприлюднений з порушеннямист. 9, 13 Закону України «Про засади державноїрегуляторноїполітики усферігосподарськоїдіяльності»;
 • відсутнійпозитивнийвисновоквиконавчого органу ради, до повноваженьякоговходить здійснення контролю за реалізацією органами місцевогосамоврядуванняЗакону України «Про засадидержавноїрегуляторноїполітики у сферігосподарськоїдіяльності».

 

  1. Проекти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями секретарю виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розглядуна засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

 

  1. Рішенняповиннімати заголовки, що коротко і точно відображаютьїхнійзміст, констатуючу і розпорядчучастину, можутьматидодатки.

У констатуючійчастинізазначаєтьсяпідстава,обґрунтуванняабо мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання,конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладеноконтроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

 

  1. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки.

 

  1. До проектурішеннядодаєтьсяаркушпогодження з метою визначеннядоцільності документа, йогообґрунтованості та встановленнявідповідностізаконодавству. Аркушпогодженнявключає в себе найменування посади, особистийпідпис, ініціали, прізвище особи, яка візуєдокументи, погодженняновоїредакції (уразівнесеннязмін та доповнень).

Зауваження та пропозиціїдо проектурішеннявикладаються на окремомуаркуші, про що в аркушіпогодженняробитьсявідповіднавідмітка.

 

  1. Проект рішеннявиконавчогокомітетуобов’язковопогоджують з відповідними структурними підрозділами.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком села в обов’язковому порядку погоджуються із структурним підрозділом з питань фінансів.

 

  1. Післяпогодження проекту рішеннясекретар виконавчого комітетуредагуєйоговідповідно до вимог діловодства та правопису.

 

  1. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у раді та їївиконавчих органах.

 

  1. До проектіврішеньвиконавчогокомітетудодаєтьсяперелікдокументівіззазначеннямвідповідального за підготовкуцьогорішення в повномуобсязі

Разом з паперовим проектом рішеннявиконавчогокомітетунадається й електроннийносій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичністьтекстіврішеньвиконавчогокомітету на паперових й електроннихносіяхнесутьвиконавці.

Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу сільськогоголови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює йогоповноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

 

  1. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу сільського головиможуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умовиїхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконавчого комітету відзагального його складу.

 

 1. Порядок скликання та проведеннязасіданнявиконавчогокомітету

 

  1. Скликає засідання виконавчого комітету голова громади. Секретар виконкому  надсилає розпорядження голови громади про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету, депутатам ради, акредитованим ЗМІ.

 

  1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільськимголовоюв міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участьбільше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

  1. Проект порядку денного засіданнявиконавчогокомітетуформуєтьсясекретарем виконавчого комітету, до якоговключаютьсяпроектирішеньвиконавчогокомітету.

Порядок деннийзасіданнявиконавчогокомітету, в якомувідведено час на розгляд кожного питання, визначаютьсядоповідачі та співдоповідачі з кожного окремогопитання, затверджуєтьсявиконавчимкомітетомна початкузасідання.

Включенняабовиключенняпитаньіз порядку денного, наданого на розглядвиконкому, відбувається шляхом прийняттярішеннябільшістюголосіввідзагальногоскладу членіввиконавчогокомітету.

 

  1. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи можуть залучати відповідних фахівців.

 

  1. Головує на засіданні виконавчого комітету сільський голова, а в разі його відсутності – секретар ради.

 

  1. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням відсутності. Якщо причина відсутності є невідомою, то вважається, що член виконкому відсуній без поважних причин.

 

  1. Участь членів виконкому у засіданні реєструється у протоколі.

 

  1. Головуючий на засіданні виконкому:
 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень;
 • вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
 • забезпечує дотримання Положення присутніми на засіданні.

 

  1. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний. Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «Різне», ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

 

  1. Додаткові питання можуть вноситись на засідання виконкому виключно у випадку, якщо вони стосуються виникнення аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.

 

  1. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

 

  1. Обговорення порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

 

  1. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

 

  1. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає слово (відповідно до записів) для оголошення запитань та відповідей, а пізніше – для виступів з обговорюваного питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ і для запитань проводиться шляхом підняття руки.

 

  1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконкому ухвалюється в такій послідовності:
 • в разі внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення головуючий ставить такий проект на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування у порядку надходження усі пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;
 • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень;
 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

 

  1. Усі рішення виконавчого комітету ухвалюються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань – більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконкому.

 

  1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі у Положенні.

 

  1. Процедурні питання не потребують обговорення.

 

  1. Кожен член виконкому має один голос. Голосування здійснюється членами виконкому персонально шляхом підняття руки. Голосування здійснюється відкритим поіменним голосуванням із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разі відсутності члена виконкому під час обговорення та/або голосування з окремого питання, про це робиться відмітка у протоколі.

 

  1. В разі необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду щодо запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, сільський голова своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Форсування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватись в день проведення засідання.

 

 1. Прийняттярішень

 

  1. З усіхпитань порядку денного з урахуваннямзмін і доповнень до проектів,щовиникли в процесіобговорення на засіданні, виконавчийкомітетприймаєрішення.

Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

 

  1. Рішеннявиконавчогокомітетуможутьприйматися без обговорення, якщодо проектурішення не надійшлозауважень, і на цьому не наполягаєніхтоізчленіввиконавчогокомітету.

 

  1. У разі незгоди сільськогоголови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести цепитання на розгляд ради.

 

  1. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, дляяких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцямита передаються секретарю виконавчого комітету, який надає їх на підпис сільському голові.

Рішення виконавчого комітету підписуються сільськимголовою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснюєйого повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради налицьовому боці останнього аркуша додатка.

 

  1.  Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечуєтьсясекретарем виконавчого комітету в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а такожправоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснюється шляхом проставляння штампа«Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою.

 

  1. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

 

  1. Дорученнявиконавчогокомітетуоформлюються протокольно.

 

  1. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

 

  1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюється секретарем виконкому. Секретар виконкому протягом 5 робочих днів після засідання виконкому оформлює протокол засідання.

 

  1. Протоколи засідань виконкому підписує сільський голова або секретар, що виконує його обов’язки. Протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.

 

  1. Протоколи засідань виконкому та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в сільській раді.

 

 1. Скасуваннярішеньвиконавчогокомітету

 

  1. Рішеннявиконавчогокомітету з питань, щовіднесені до власноїкомпетенціївиконавчихорганів ради, можуть бути скасовані радою.

 

 1. Організація та режим роботи виконавчих органів ради.

 

  1. В усіх виконавчих органах ради, незалежно від місця їх розташування, встановлюється єдиний режим роботи.

 

  1. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та її виконавчих органів обмежується. Усі факти перебування у неробочі дні в адміністративних приміщеннях Драбинівської сільської ради чи її виконавчих органів фіксуються у відповідному журналі, який ведеться у кожній будівлі окремо.

 

  1. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує їх супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.

 

  1. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження та належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (її виконавчих органів).

 

 

Голова     сільської ради                                                                     Тетяна   Лєскова

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь