Пошук

Положення про постійні комісії Драбинівської сільської ради

Дата: 17.12.2020 14:59
Кількість переглядів: 539

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

ДРАБИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗМІСТ

Загальні положення

Голова постійної комісії

Організація діяльності постійної комісії

Напрямки діяльності постійних комісій

Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

Загальні положення

Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, сільського голови або секретаря ради.

Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, управліннями та відділами ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії .

Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє сільську раду не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання

Голова постійної комісії

Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю постійної комісії та організує її роботу.

Скликає і веде засідання постійної комісії .

Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами постійної комісії.

Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності постійної комісії .

Забезпечує організаційну підготовку засідань постійної комісії .

Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи постійної комісії .

Представляє постійну комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

Організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії .

Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі постійної комісії .

У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії .

Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства

Організація діяльності постійної комісії

Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

Постійна комісія за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради .

Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря постійної комісії  Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем постійної комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації ».

Протокол засідання постійної комісії виготовляється на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійну комісію у встановлений нею строк.

Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готує висновки з цих питань.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників управлінь та відділів ради.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою постійної комісії , а також за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Всі питання, які виносяться на розгляд сесії , попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

Постійна комісія розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, голови громади. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.

Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.

Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Голова громади, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісії приймає рішення шляхом голосування.

Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розглядуне може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.

У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року, рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.

Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

Напрямки діяльності постійних комісій

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я,соціального захисту населення,з питань прав людини,законності,запобігання корупції, депутацької діяльності і етики, культури, молоді, фізкультури та спорту

за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

звіти про виконання програм і бюджету;

питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.

питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;

питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання

та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

питання створення умов для розвитку культури;

питання сприяння відродженню осередків традиційрої народної творчості, художніх промислів і ремесел;

питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

питання забезпечення охорори пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації , сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ; питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;

питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

Постійна комісія з планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності

За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

звіти про виконання програм і бюджету;

попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

питання соціально-економічного, стратегічного розвитку сіл, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації ;

питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;

питання аналізу соціальних наслідків приватизації ;

питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сіл, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

Постійна комісія з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища

За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

звіти виконання програм і бюджету;

 питання господарської діяльності підприємств;

питання економічної стабілізації промисловості;

питання транспортного обслуговування;

питання розвитку всіх видів зв’язку;

питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

проекти місцевих програм охорони довкілля;

питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

5. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом,

управліннями та відділами

Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі.

Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо постійною комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

Якщо пропозиція повторно відхилена, постійна комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції .

Секретар сільської ради                                                         Іваненко Л.М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь